top of page

Câștigă o vacanță în Dubai.


“APROBAT ”

Prin ordinul Directorului General

nr. 74/2023 din 29.11.2023

Mihail CEBANU


“APROBAT ”

Prin ordinul Directorului General

nr. 74/2023 din 29.11.2023

Mihail CEBANUREGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

„Vacanță Cadou cu destinația Dubai”Art. 1. Organizatorul Campaniei Promoționale


1. Concursul promoţional (în continuare „Concurs”) este organizat şi desfăşurat de ,,Flormin-Com" S.R.L. persoana juridică, înregistrată în Registrul de Stat al persoanelor juridice al Republicii Moldova cu IDNO (cod fiscal) 1013600019160, cu sediul în mun. Chișinău, Republica Moldova, str.M.Dragan32, ap.165, denumită în continuare “Organizator”.

2. Concursul este organizat din fondurile proprii ale ,,Flormin - Com” S.R.L.


Articolul 2. Temeiul Legal și Dispoziţii Generale


1. Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare ale Republicii Moldova, inclusiv ale Legii Nr. 231 din 23.09 2010 privind comerţul interior, Legii nr. 105 din 13.03 2003 privind protecţia consumatorilor, Legii Nr. 133 din 08.07 2011, privind protecţia datelor cu caracter personal.

2. Prezentul Regulament, (numit în continuare ,,Regulament”) reglementează condiţiile generale de organizare şi desfăşurare a campaniei de promovare a imaginii Organizatorului și a complexului rezidențial ,,Hora Viilage” și a extragerii premiului în cadrul Tombolei.

3. Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la Concurs.

4. Prezentul Regulament va fi publicat începînd cu data de 30.11.2023, fiind disponibil oricărei persoane pe site-ul oficial al Organizatorului (https://www.a-casa.md/blog).


Articolul 3. Perioada şi locul desfăşurării campaniei promoţionale


1. Campania promoţională, este organizată pentru participanții la unul din evenimentele:

- Candlelight Music Night – 30 noiembrie 2023

- Moldova Fashion Days – 02 decembrie 2023.

2. Înregistrarea în concurs va avea loc în perioada 30 noiembrie 2023 – 08 decembrie 2023 conform condițiilor prezentului Regulament.

3. Desemnarea câştigătorului va avea loc în data de 09 decembrie 2023.


Articolul 4. Moldul de desfăşurare a campaniei promoţionale


1. În cadrul Concursului, participă orice persoana fizică, care a împlinit vîrsta de 18 ani și va fi prezentă la unul din evenimentele: Candlelight Music Night / Moldova Fashion Days, și realizează cumulativ următoarele acţiuni:

• Dă like postării de concurs de pe pagina hora.village pe Instagram;

• Dă follow la pagina de Instagram @hora.village și @a.casa.md;

• Scrie în comentarii ‹Particip›.

2. Pentru ridicarea premiului este obligatoriu ca în ziua extragerii, câştigătorul să prezinte: biletul de participare în original/ electronic la unul din evenimentele: Candlelight Music Night / Moldova Fashion Days și să facă dovada acțiunilor prevăzute la pct. 1.

3. Toată informația cu privire la locul desfășurării evenimentelor Candlelight Music Night și Moldova Fashion Days, poate fi găsită pe pagina de facebook a organizatorilor.

4. Biletele de participare la evenimentele: Candlelight Music Night / Moldova Fashion Days pot fi procurate direct de la organizatori prin:

- afisha.md


Articolul 5. Dreptul de participare


1. La Concurs are dreptul să participe orice persoană fizică care corespunde criteriilor enumerate în articolul 4, din prezentul regulament.

2. Nu au dreptul de participare la Concurs:

a) Minorii pînă la 18 ani;

b) Angajaţii ,,Flormin – Com” S.R.L.;

c) Membrii comisiei de organizare a Concursului;

d) Soţul/soţia, rudele de gradul I şi ll (părinţi, copii, fraţi) ale persoanelor indicate în pct b), c).

3. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului.


Articolul 6. Exprimarea acordului la participarea la concurs şi acceptarea condiţiilor de participare


1. Înregistrarea în Concurs constituie manifestarea consimţămîntului de participare şi acceptarea condiţiilor prezentului Regulament şi acordarea Organizatorului dreptului de procesare a datelor personale, utilizarea materialelor foto și/sau video cu participarea Participanţilor în scopuri publicitare, precum şi alte date necesare în cadrul prezentului Concurs.

2. Participarea în cadrul Concurs prezumă, în mod tacit, informarea Participantului cu toate regulile de desfăşurare a Concursului şi acceptarea acestora.

3. Acordarea premiului este un eveniment public, Participarea la Concurs implică consimţămîntul câştigătorului că numele şi imaginea lui să poată fi publicată şi utilizată ulterior de către Organizator în diverse materiale publicitare audio, foto şi video, în mod gratuit, fără solicitarea recompensei sau recuperarea daunelor sub nici o formă din partea organizatorului vis-a-vis de publicarea şi utilizarea ulterioară a acestora, cît şi acceptul câştigătorului concursului cu privire la mediatizarea evenimentului.


Articolul 7. Premiul Concursului


În cadrul concursului va fi oferită o călătorie cu destinația Dubai.


Articolul 8. Desemnarea câștigătorului și acordarea premiului


1. Castigătorii vor fi desemnaţi în data de 09 decembrie 2023.

2. La expirarea perioadei de înregistrare în concurs, Organizatorul va selecta din comentarii toți participanții.

3. Desemnarea câștigătorului va fi organizată prin intermediul site-ului random.org.

4. Organizatorul va contacta câștigătorul prin intermediul reţelei de socializare Instagram.

5. În cazul în care Organizatorul va depista că nu s-au întrunit toate condițiile , este în drept să descalifice acest câștigător, și să desemneze un alt câștigător.

6. Pentru ridicarea premiului, câștigătorul trebuie să se prezinte personal la locul, data şi ora indicate de Organizator, să confirme identitatea sa prin prezentarea actului de identitate (Organizatorul va păstra o copie a acestuia), precum și să semneze procesul verbal de predare-primire a premiului. Dacă câștigătorul nu se prezintă pentru ridicarea premiului din oricare motiv (inclusiv boală, forţă majoră, călătorie etc.), sau refuză să semneze documentul care confirmă transmiterea și acceptarea premiului, acesta va fi descalificat. În cazul descalificării câștigătorului în aceste circumstanţe, Organizatorul va geenera un alt câștigător.

7. Premiul va fi acordat câștigătorului cu condiţia că acesta:

• întrunește toate condiţiile de participare la concurs;

• acceptă și îndeplinește toate condiţile acestui Regulament;

• nu a comis nici o fraudă în legătură cu participarea sa la concurs sau altfel faţă de Organizator;

• s-a prezentat în termenul și condiţile stabilite de Organizator, a prezentat și semnat actele necesare.

9. Neprezentarea câştigătorului sau neprezentarea actului de identitate, a participant ului la evenimente , duce la pierderea calităţii de câştigător, fără nici o compensare din partea Organizatorului. În acest caz se va efectua o nouă extragere a premiului respectiv cu desemnarea unui nou câştigător.


Articolul 10. Datele cu caracter personal


1. Prin participarea la Concurs, participanţii îşi exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Organizator în scopul includerii acestor date în baza de date a Organizatorului. Datele vor fi utilizate de către Organizator în scopul participării la Concurs, identificării şi validării câştigătorului, înmînării şi primirii premiului, informare (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte acţiuni desfăşurate în viitor de Organizator privind promovarea produselor şi serviciilor proprii. Renunţarea de la utilizarea datelor personale în scopurile menţionate va fi considerată drept renunţare la participarea la Concurs.

2. Prin prezentul Regulament, Organizatorul, se obligă să respecte prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate în cadrul Concursului nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.


Articolul 11. Obligaţiile câştigătorului


1. Pentru a primi premiul, Câştigătorul trebuie să prezinte actele specificate în prezentul Regulament.

2. Participanţii şi Câştigătorul premiului oferit în cadrul Concursului acceptă în mod expres obligaţia sa de a participa în cadrul campaniilor publicitare sau oricare alte campanii organizate de către Organizator cu referire la Concursul dat, fără a pretinde la remunerare. Totodată, Câştigătorul oferă Organizatorului dreptul de a utiliza numele şi imaginea sa pentru anunţarea oficială, în mod public, a rezultatelor extragerii.

3. În cazul în care Câştigătorul nu va accepta oricare din condiţiile şi/sau obligaţiile stabilite în prezentul Regulament, atunci în mod automat se va considera că Participantul declarat Câştigător a refuzat de a intra în posesia premiului.

4. Refuzul de a executa oricare condiţii şi/sau obligaţii stabilite în prezentul Regulament se consideră drept temei de rambursare Organizatorului a premiului câştigat în prezentul Concurs.


Articolul 12. Drepturile şi limitarea responsabilităţii organizatorui


1. Organizatorul nu va accepta nici o pretenţie cu referire la modul de organizare a desemnării câștigătorului premiului.

2. Participanţii la Concurs nu au dreptul să solicite modificarea şi/sau excluderea oricăror condiţii sau puncte ale prezentului Regulament.

3. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiului este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

4. Organizatorul nu poartă nici o răspundere, cu privire la dreptul de proprietate aspupra premiului, care a fost transmis câştigătorului.

5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica la necesitate termenii şi condiţiile acestui regulament.


Articolul 13. Reclamații și Litigii


1. Toate reclamaţiile ce ţin de organizarea și desfășurarea concursului vor fi expediate către Organizator, în scris, la sediul acestuia indicat în prezentul Regulament, în termen de 5(cinci) zile lucrătoare de la data când s-a produs evenimentul reclamat

2. Toate litigiile apărute între Organizator şi participanţii la concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor nu este posibilă, părţile se vor adresa în instanţele judecătorești corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

2. În caz de tentative sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului, acesta îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei apărute.


Articolul 14. Taxe si impozite


1. Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a câştigătorului conform prevederilor legale în vigoare art. 901 (33) Codul Fiscal, dacă acesta va fi datorat. În cadrul acestei promoţii nu este posibilă acordarea contravalorii în bani a premiului oferit sau a altor beneficii în locul premiului.


Articolul 15. ÎNCETAREA CONCURSULUI


1. Prezentul Concurs încetează de drept la realizarea obiectivului propus.

2. De asemenea Concursul poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încît organizarea şi desfăşurarea acestuia să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

27 afișări0 comentarii
bottom of page